Przejdź do treści

Ogólne Warunki Sprzedaży Matserwis sp. z o.o.

Załącznik do uchwały zarządu Matserwis Sp. z o.o. nr 1/2022 z dnia 28.02.2022r

§ 1. Wstęp
1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej OWS, określają zasady współpracy stron w zakresie sprzedaży wyrobów i usług oferowanych przez Matserwis dla KLIENTA.

2. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży stanowią część każdej oferty i umowy współpracy, a podjęcie współpracy w zakresie dostaw stanowi równocześnie akceptację OWS.

3. Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.

4. Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.

5. Definicje:
Matserwis – Matserwis sp.z o.o. z siedzibą w Sławkowie,ul .Fabryczna 10 ,

41-260 Sławków strona internetowa www.matserwis.eu

KLIENT – oznacza każdą firmę bądź osobę prywatną, która dokonuje zakupów wyrobów lub usług od Matserwis,
OFERTA – oznacza aktualną ofertę handlową Matserwis przesłaną wcześniej do KLIENTA.
ZAMÓWIENIE – oznacza zamówienie dotyczące sprzedaży wyrobów lub usług złożone przez KLIENTA do Matserwis, za pośrednictwem poczty lub emailem na podstawie otrzymanej oferty. Zamówienie powinno zawierać:
a. dane rejestrowe KLIENTA – nazwę, adres, numer NIP lub odpowiednik,
b. określenie przedmiotu zamówienia
c. ilość zamówionego wyrobu lub usługi,
d. pożądany termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru towaru.

e. warunki płatności
POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA – oznacza przyjęcie zamówienia do realizacji, w którym szczegółowo określane są: zamawiane wyroby/usługi , ilość, ceny oraz wartość zamówienia, waluta w której nastąpi rozliczenie należności, przewidywany termin realizacji, warunki płatności oraz dostawy.

§ 2. Warunki Dostawy
1.Matserwis podejmuje się realizacji przesłanego pocztą lub emailem zgodnie z warunkami określonym w potwierdzeniu zamówienia.
2. W razie zastrzeżeń do przedstawionych w potwierdzeniu zamówienia warunków, należy je zgłosić pisemnie lub emailem w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania potwierdzenia.
3. Brak zastrzeżeń uznaje się za przyjęcie warunków określonych w potwierdzeniu zamówienia i tym samym zawarcie umowy sprzedaży.
4. Uruchomienie produkcji zgodnie z tak potwierdzonym zamówieniem skutkuje obciążeniem KLIENTA kosztami produkcji w przypadku późniejszego odstąpienia od umowy.
5. Strony uzgadniają termin i miejsce dostawy lub odbioru towaru

§ 3. Dostawy
1. Każda partia dostawy będzie udokumentowana dokumentem WZ ze specyfikacją dostawy oraz listem przewozowym, co stanowi podstawę ilościowego odbioru wyrobów oraz ewentualnych opakowań.
2. Odbiór ilościowy i jakościowy przeprowadzany będzie w siedzibie KLIENTA przez osobę uprawnioną przez KLIENTA.
3. Partię dostaw uważa się za przyjętą bez zastrzeżeń pod względem ilościowym oraz bez uszkodzeń po podpisaniu dokumentu WZ przez przedstawiciela KLIENTA. Na KLIENCIE spoczywa obowiązek wskazania osób uprawnionych do podpisywania listów przewozowych.
4. W razie wątpliwości uważa się, iż każda osoba podpisująca dokument WZ jest uważana za przedstawiciela KLIENTA.
5. Niedobór ilościowy dostarczonych wyrobów w porównaniu z ilością ujętą w dokumencie WZ powinien być zgłaszany wyłącznie w chwili przekazania partii wyrobów poprzez dokonanie stosownego wpisu na dokumencie, bądź w przypadku braków wynikających ze zniszczenia lub uszkodzenia wyrobów w transporcie – dodatkowo w protokole podpisanym przez przedstawiciela KLIENTA i osobę dokonującą transportu.
6. Terminy dostawy wynikające z uzgodnień między stronami, mogą ulec zmianie w przypadku zdarzeń, za które Matserwis nie ponosi odpowiedzialności.
7. Matserwis nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń KLIENTA z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem operatora logistycznego.
8. Jeżeli KLIENT wydłuży ustalony termin dostawy lub w przypadku nie przyjęcia towaru, Matserwis ma prawo obciążyć KLIENTA kosztami transportu i kosztami magazynowania w wysokości 0,1% wartości sprzedaży za każdy dzień przechowywania.

§ 4. Należności
1. Matserwis wystawi KLIENTOWI fakturę VAT po otrzymaniu potwierdzenia odbioru wyrobów lub usługi.
2. Faktury będą wystawiane zgodnie z potwierdzeniem zamówienia z terminem płatności liczonym od daty wystawienia.
3. W przypadku opóźnień w zapłacie wymagalnych faktur Matserwis ma prawo wstrzymać produkcję następnych partii dostaw do czasu uregulowania zaległości oraz skrócić termin płatności kolejnych faktur wedle uznania lub żądać przedpłaty w wysokości 100% wartości zamówienia przed przekazaniem do produkcji kolejnej partii wyrobów.
4. Opóźnienia w zapłacie mogą spowodować wydłużenie terminów dostaw kolejnych partii wyrobów w stosunku do ustalonego harmonogramu dostaw, jednak bez negatywnych konsekwencji z tego tytułu dla Matserwis
5. Datą zapłaty jest data wpływu należności na rachunek bankowy Matserwis
6. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Matserwis ma prawo do naliczenia ustawowych odsetek.

§ 5. Reklamacje

1. KLIENT jest zobowiązany znać parametry techniczne zamawianego towaru. MATSERWIS dostarcza towar zgodnie z zamówieniem i nie odpowiada za jego dalsze zastosowanie.

2. Odpowiedzialność Matserwis z tytułu rękojmi za wady fizyczne jest wyłączona.


3. Matserwis nie ponosi odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu za powstałą po dacie dostawy korozje lub normalne zużycie Towarów. Warunkiem powstania odpowiedzialności Matserwis z tytułu wad Towaru jest odpowiednie zabezpieczenie Towarów przez KLIENTA przed powstawaniem korozji, erozji lub innych wad powierzchniowych w tym prawidłowe magazynowanie i transport oraz takie
zabezpieczenie Towarów aby w każdym czasie możliwa była ich identyfikacja oraz obiektywna ocena zgłoszonych wad.


4. Wszelkie zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje nie stanowiące załącznika do Umowy nie wiążą Matserwis.

5. Złożenie reklamacji nie zwalnia KLIENT z obowiązku zapłaty za Towar.


6. KLIENT ma obowiązek sprawdzenia Towaru niezwłocznie po jego odbiorze. Wady Towaru KLIENT zobowiązany jest zgłosić bez zbędniej zwłoki zaraz po ich wykryciu pod rygorem utraty uprawnień związanych z wadami Towaru, przy czym: a) wady widoczne takie jak niedobór ilościowy, wady powierzchniowe, błędne średnice, wady w pakowaniu etc, – nie później niż w ciągu 24 godziny od odbioru Towaru; b) wady ukryte w ciągu 2 dni od ujawnienia się wady jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty załadunku do przewozu wadliwej partii Towaru, pod rygorem utraty wszystkich uprawnień związanych z wadami Towaru.

7. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia Matserwis wady w formie pisemnej .W przypadku reklamacji jakościowych wszelkie koszty związane z testowaniem Towaru przez KLIENTA bez uzgodnienia z Matserwis ponosi KLIENT.

8. W razie stwierdzenia przez Matserwis istnienia wad Towarów, za które ponosi odpowiedzialność, Matserwis usunie wadę, wedle swojego wyboru, poprzez: a) odbiór wadliwego Towaru od KLIENTA za zwrotem zapłaconej ceny lub anulowaniem należności, b) wymianę wadliwego Towaru na Towar wolny od wad w najbliższym terminie po kolejnej produkcji tego materiału. Matserwis może wedle swego wyboru usunąć wadę przez odpowiednie obniżenie ceny. Wykonanie przez Matserwis powyższych obowiązków wyczerpuje jej odpowiedzialność za wady Towaru z jakiegokolwiek tytułu.


9. Matserwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty KLIENTA, w tym w szczególności nie odpowiada za koszty przerobu Towarów, utraconej produkcji, etc. Odpowiedzialność Matserwis z tytułu wad w Towarze ograniczona jest w każdym przypadku do wartości wadliwej części Towaru..

10. Matserwis gwarantuje, że Towary wykonane są z materiału o jakości zgodnej z opisem w dowodzie dostawy oraz Świadectwie Odbioru (wystawianego przez Matserwis zgodnie normą PN-EN 10204) oraz wykonane są zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w tym Świadectwie Odbioru, jak również wolne są od jakichkolwiek praw osób trzecich. Matserwis zapewnia przydatności danego Towaru do określonego zastosowania wyłącznie w przypadku wyraźnego określenia tego zastosowania w Umowie lub szczegółowej specyfikacji Towaru załączonej do Umowy. Odpowiedzialność i ryzyko przeznaczenia i zastosowania Towaru objętego Umową w każdym innym przypadku, lub do innych celów niż umówione leży wyłącznie po stronie KLIENTA. W przypadku zamieszczenia w Umowie lub załączniku do niej informacji dostawa próbna, dostawa pilotażowa, testowa lub innego analogicznego określenia oznacza to, że odpowiedzialność Matserwis za wady Towaru objętego tą umową z jakiegokolwiek tytułu jest wyłączona.

§ 6. Klauzule Dodatkowe
1. W przypadku zmiany stosunków gospodarczych, handlowych, finansowych lub politycznych, których strony nie brały pod uwagę zawierając umowę, a powodujących znaczne zachwianie równowagi kontraktowej, każda ze stron zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia renegocjacji celem przywrócenia równowagi kontraktowej. W przypadku braku porozumienia stron co do przywrócenia równowagi kontraktowej w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o wystąpieniu okoliczności uzasadniających renegocjacje umowy, w której zakres wchodzą niniejsze OWS, uważa się umowę za rozwiązaną w części jeszcze nie wykonanej z pierwszym dniem następującym po upływie 30 dniowego terminu przewidzianego na negocjacje.

2. Przepisy pkt. 1 niniejszego rozdziału należy stosować odpowiednio w przypadku wystąpienia siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde nagłe, nieprzewidywalne zewnętrzne zdarzenie mające wpływ na realizację obowiązków stron, któremu strony nie mogły zapobiec.


3. Do przypadków określonych w pkt 1 należy w szczególności zaliczyć konflikty pracownicze, restrykcje celne, walutowe i energetyczne, powszechne niedobory towaru, nadzwyczajne decyzje władz, zagrożenia pandemiczne oraz braki i opóźnienia realizacji zamówień przez dostawców sprzedającego, wynikające z któregokolwiek z opisanych wyżej powodów.


4. KLIENT nie może bez zgody Matserwis przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Matserwis osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.

§ 7. Postanowienia Końcowe
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszych OWS wymagają do swej ważności formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży znajdują zastosowanie aktualne pisemne uzgodnienia między stronami oraz właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Spory mogące wyniknąć w związku ze współpracą stron w zakresie dostaw wyrobów od Matserwis będą rozstrzygane przez polski sąd właściwy miejscowo dla siedziby Matserwis.

4.OWS obowiązują od dnia 1 marca 2022r.